پشتیبانی : 08132569228

نقش کود در خاک

کود، هرگونه مواد طبیعی یا غیر طبیعی است که به خاک یا بافت گیاهان اضافه می‌شود تا یک یا شمار بیشتری از مواد مغذی مورد نیاز رشد گیاه تأمین گردد. برای آنکه خاک از لحاظ مواد غذایی پرشمار دچار کمبود نباشد به‌کارگیری کود، بسیار سودمند خواهد بود.

چرا از کود شیمیایی استفاده کنیم؟

کودهای شیمیایی موجب تقویت رشد گیاه می‌شوند و از طریق فرایندهای شیمیایی تولید می‌گردند. این کودها به دلیل معدنی بودن بلافاصله تجزیه شده و در اختیار گیاه قرار می‌گیرند و از همین رو باعث افزایش سرعت رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه در زمان کمتر می‌شوند.

بهترین کود برای رشد رویشی

بهترین کود برای رشد رویشی بهترین کود برای رشد رویشی گیاهان، کودهای نیتروژن‌دار هستند. نیتروژن پرمصرف‌ترین عنصر مورد نیاز گیاهان است و تاثیر بسیار زیادی بر رشد رویشی گیاهان دارد. استفاده از کودهای نیتروژنه منجر به افزایش بخش‌های مختلف گیاه مانند برگ و ساقه می‌شود. کودهای نیتروژنه مثل: کود نیتروژن این کود حاوی تک عنصر […]